Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Algemene Voorwaarden

  Deze website is eigendom van:
  COMM.V BEHO (noflame)
  A. VAN DER MOERENSTRAAT 39
  9240 ZELE

  E-mailadres: info@natuurhout.be

  Ondernemingsnummer: BTW BE 0841.894.771
  RPR: Dendermonde
  KBC Bank IBAN: BE
  BIC:

  De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden via de websites van COMM.V BEHO (noflame) en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

  Het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 (“WER”)laat de consument toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet, binnen de voorwaarden zoals uiteengezet onder de artikelen VI.47 en volgende WER.

  Artikel 1Verwerking van gegevens
  1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van noflame.be verwerkt COMM.V BEHO bepaalde gegevens van de Klant.
  1.2. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met COMM.V BEHO (noflame)
  1.3.  COMM.V BEHO (noflame) zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Klant, COMM.V BEHOudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van COMM.V BEHO (noflame), onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de Klant bestelde Producten.

   

  Artikel 2Persoonsgegevens die verzameld worden
  Door u opgegeven persoonsgegevens
  2.1. Volgende gegevens dienen door de Klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Emailadres
  • Geboortedatum
  • Land
  • Telefoon
  • Adres (eventueel bijkomend leveringsadres)
  • Betalingsgegevens
  Cookies
  2.2. Naast deze gegevens worden ook bepaalde gegevens verzameld via cookies (zie artikel 8).
  Automatisch gegeneerde gegevens
  2.3. Tijdens het gebruik van de dienstverlening kunnen automatisch gegenereerde gegevens over het surfgedrag van de gebruiker aan COMM.V BEHO (noflame) ter beschikking worden gesteld, zoals uw IP-adres en het type browser. Deze gegevens kunnen mogelijk persoonsgegevens betreffen.

   

  Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
  3.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:
  • Om de dienst/Producten aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
  • Om het verstrekken van informatie over COMM.V BEHO (noflame), haar merken en haar Producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende      aanbiedingen die de Klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de Klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount;
  • Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat .

   

  Artikel 4 Duur van het bijhouden van de gegevens
  4.1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

   

  Artikel 5 Recht van toegang en verbetering
  5.1. De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres in artikel 1 van de Algemene voorwaarden, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. COMM.V BEHO (noflame) zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

   

  Artikel 6 Recht van verzet
  6.1. De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan info@natuurhout.be. De Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. COMM.V BEHO (noflame) zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

   

  Artikel 7 Veiligheid en vertrouwelijkheid
  7.1. COMM.V BEHO (noflame) heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  7.2. In geen geval kan COMM.V BEHO (noflame) aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

   

  Artikel 8 Cookies
  8.1. De Website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de Klant te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit helpt COMM.V BEHO (noflame) om de Klant een betere gebruikservaring te bieden wanneer gebruikers de Website bezoeken en laat COMM.V BEHO (noflame) toe de Website te optimaliseren.
  8.2. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website kunnen identificeren. Zij helpen COMM.V BEHO (noflame) enkel de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn en hen informatie op maat te bieden en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is.
  8.3. Bij het openen van de Website, zal de Klant een pop-up banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die banner zit een link naar deze Privacy & cookies policy. De Klant zal worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken. Indien de Klant, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar andere plaatsen op de Website, zal dit aanzien worden als een onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken, aanvaardt de Klant eveneens het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de Klant de cookies te aanvaarden wat mogelijk is via de browserinstellingen
  8.4. De Klant kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wenst u meer te weten over Cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt per browser gedetailleerd uit hoe u de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u uw vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

   

  Artikel 9 Links naar de websites van derden
  9.1. Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door COMM.V BEHO (noflame) worden beheerd, zal COMM.V BEHO (noflame) op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

   

  Artikel 10 Aansprakelijkheid
  10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van COMM.V BEHO (noflame) zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.
  10.2. COMM.V BEHO (noflame) heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. COMM.V BEHO (noflame) kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat COMM.V BEHO (noflame) geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen.
  10.3. COMM.V BEHO (noflame) zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

   

  Artikel 11 Geschillen en toepasselijke wetgeving
  11.1. Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van huidige Privacy & cookies policy.

   

  Artikel 12 14 Dagen herroepingsrecht

  U mag een geleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden aan ons retour zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel. NOFLAME betaalt u het bedrag dat u reeds betaald heeft voor de producten volledig terug binnen de 30 dagen. Indien de bestelling door ons geleverd werd, brengen wij enkel de betaalde transportkosten in rekening. Indien wij de goederen zelf moeten komen terughalen, rekenen wij hiervoor dezelfde transportkosten aan als voor de oorspronkelijke levering. Indien u de producten zelf terug brengt , hoeft u natuurlijk niets te betalen.

  Indien het product tekortkomingen vertoont, of beschadigd werd tijdens het transport, heeft u de keuze tussen een terugbetaling van het artikel (inclusief transportkosten) , of vervanging van het artikel binnen de 30 dagen (of zodra het artikel op nieuw beschikbaar is).

  Wanneer u de geleverde artikelen niet binnen de 14 dagen aan NOFLAME heeft teruggezonden, of gemeld heeft dat u de aankoop wenst te annuleren, is de verkoopsovereenkomst definitief. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt.

  In volgende gevallen kan een artikel nooit worden geannuleerd :

  Het artikel is geen standaard artikel maar werd speciaal gemaakt of aangepast voor u
  Het artikel werd beschadigd
  Het artikel is niet meer volledig
  Het artikel werd door u reeds gebruikt

  Voor verdere vragen kunt u ons bellen of een mail sturen naar info@noflame.be

   

  Artikel 13 Contact
  13.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & cookies policy kunt u contact opnemen met COMM.V BEHO (noflame), tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
  COMM.V BEHO (noflame)
  A. VAN DER MOERENSTRAAT 39
  9240 ZELE

   

  13.2. Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de Klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).